Sabtu, Januari 19, 2019
Beranda blog

Allah dan Para Malaikat-Nya Bershalawat untuk Nabi

manasik haji
Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Tata Cara Bershalawat untuk Nabi ﷺ

salam
Mengenai tata cara bershalawat untuk Nabi ﷺ berikut ini akan kami kemukakan sebagian darinya insya Allah sesuai dengan apa yang mudah kami raih, dan hanya kepada Allah-lah kami memohon pertolongan

Bacaan Shalawat dalam Shalat

sujud
Berangkat dari riwayat ini Imam Syafii rahimahullah berpendapat bahwa diwajibkan atas orang yang shalat mengucapkan shalawat untuk Nabi ﷺ dalam tasyahhud terakhirnya.

Membaca Shalawat Baik Banyak Ataupun Sedikit

Image daei Fixabay
Nabi ﷺ bersabda: Barang siapa yang mengucapkan shalawat untukku sekali, maka para malaikat terus-menerus memohonkan ampunan buatnya selama ia masih membaca shalawat. Karena itu, hendaklah seseorang hamba membaca shalawat baik banyak ataupun sedikit.

Orang yang Tidak Membaca Shalawat

Rasulullah ﷺ pernah besabda: Orang kikir tulen ialah seseorang yang disebutkan namaku di hadapannya, lalu ia tidak membaca Shalawat untukku. Menurut riwayat Abu Sa'id disebutkan, "Dan tidak membaca salawat untukku.

Perintah yang Menganjurkan untuk Membaca Shalawat

Rasulullah ﷺ bersabda: Apabila kalian mendengar suara muazzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diserukannya, kemudian bacalah shalawat untukku. Karena sesungguhnya barang siapa yang membaca shalawat untukku, ....

Membaca Shalawat dan Salam

hadits
bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: Tidaklah seseorang di antara kalian mengucapkan salam penghormatan kepadaku melainkan Allah mengembalikan rohku hingga aku menjawab salamnya.

Membaca Shalawat untuk Nabi ﷺ

Mereka mengatakan bahwa disunatkan membaca shalawat untuk Nabi ﷺ disertai dengan zikrullah saat menyembelih kurban. Mereka mengatakan demikian berdasarkan takwil dari firman-Nya

Akibat Menyakiti Allah dan Rasul-Nya

Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

Memikul Kebohongan dan Dosa

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Kewajiban Wanita Memakai Jilbab

dzikir
Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu.

Engkau Tidak Akan Mendapati Perubahan pada Sunnah Allah

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan engkau (untuk memerangi) mereka,

Ilmu Tentang Hari Kiamat

Manusia bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari Kiamat. Katakanlah, "Ilmu tentang hari Kiamat itu hanya di sisi Allah.” Dan tahukah engkau (wahai Muhammad), boleh jadi hari Kiamat itu sudah dekat waktunya.

Agar Tidak Mengikuti Orang yang Menyimpang

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.”

Dia Seorang yang Mempunyai Kedudukan Terhormat di Sisi Allah

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa; maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

Mengucapkan Perkataan yang Benar

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar

Takwa Akan Membawa kepada Kebaikan Amal dan Ampunan Dosa

Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah mendapat kemenangan yang besar.

Besarnya Tanggung Jawab Memikul Amanat

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia.

Allah Akan Menerima Tobat Orang-orang Mukmin

Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan; dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.

Yang Berhak Mendapatkan Pujian Secara Mutlak

dalil
Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Teliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun ....

Tertulis dalam Kitab yang Jelas

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Hari Kiamat itu tidak akan datang kepada kami.” Katakanlah, "Pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, Kiamat itu pasti akan datang kepadamu.

Balasan dan Hukuman

Agar Dia (Allah) memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga). Dan orang-orang yang berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan ....

Petunjuk bagi Manusia kepada Jalan Allah

Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa (wahyu) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk (bagi manusia) kepada jalan (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.

Dalam Ciptaan yang Baru

Dan orang-orang kafir berkata (kepada teman-temannya). "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti (akan dibangkitkan kembali) dalam ciptaan yang baru.

Keagungan-Nya Membuat Lupa Segalanya

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika Kami menghendaki, niscaya Kami benamkan mereka di bumi atau Kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit.

Latest article

Kelembutan Allah kepada Hamba-hamba-Nya

Kelembutan Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba-hamba-Nya dan bahwa di Tangan-Nya rezeki hamba-hamba-Nya

Fenomena Menciptakan Malam dan Siang

Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, milik-Nyalah segala kerajaan.
manasik haji

Dasar (pokok-pokok) Islam Ada Lima Perkara

Dari Ibnu Umar RA berkata,"Rasulullah SAW bersabda, "Dasar (pokok-pokok) Islam ada lima perkara:I.Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan...