Kartu Soal Teks Puisi Rakyat

0
546

Pada unit ini, disajikan contoh kartu soal HOTS Teks Puisi Rakyat pada Kompetensi Dasar: 3.9 Mengidentifikasi informasi (pesan, rima, dan pilihan kata) dari puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar dan Kompetensi Dasar: 3.10 Menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar.

Soal-soal yang disajikan dapat dijadikan acuan ketika kita akan mengembangkan soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) untuk Penilaian Akhir Tahun (PAT) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII.

KARTU SOAL

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Tahun Pelajaran 2020/2021

Nama Sekolah    : SMP kecilnyaaku.com

Kelas                  : VII

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia

Kurikulum        : Kurikulum 2013

Bentuk Soal      : PG

Penyusun          : ….

KOMPETENSI DASAR

3.9 Mengidentifikasi informasi (pesan, rima, dan pilihan kata) dari puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar.

Buku Sumber: Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Kurikulum 2013 Edisi Revisi

[…] Pengetahuan/ Pemahaman […] Aplikasi       [✓] Penalaran

Nomor Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

1

Cermatilah teks pantun berikut!

Biarlah orang bertanam buluh

Mari kita bertanam padi

Biarlah orang bertanam musuh

Mari kita bertanam budi

Maksud isi pantun tersebut adalah …

A. Melakukan kebaikan lebih mulia daripada mencari musuh.

B. Janganlah mencari musuh supaya tidak berhutang budi.

C. Budi harus dibalas supaya tidak menimbulkan permusuhan.

D. Permusuhan akan terjadi kalau tidak pandai menanam kebaikan.

LINGKUP MATERI

Puisi Rakyat

MATERI

Isi Pantun

INDIKATOR SOAL

Disajikan puisi rakyat (pantun) peserta dapat menentukan maksud isi  teks tersebut.

Kunci Jawaban

D

Lihat juga: Contoh Kisi-kisi PAT Bahasa Indonesia Kelas VII

KARTU SOAL

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Tahun Pelajaran 2020/2021

Nama Sekolah    : SMP kecilnyaaku.com

Kelas                  : VII

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia

Kurikulum        : Kurikulum 2013

Bentuk Soal      : PG

Penyusun          : ….

KOMPETENSI DASAR

3.9 Mengidentifikasi informasi (pesan, rima, dan pilihan kata) dari puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar.

Buku Sumber: Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Kurikulum 2013 Edisi Revisi

[…] Pengetahuan/ Pemahaman […] Aplikasi       [✓] Penalaran

Nomor Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

2

Bacalah dengan saksama syair berikut!

Pada zaman dahulu kala

Tersebutlah sebuah cerita

Sebuah negeri yang aman sentosa

Dipimpin sang raja nan bijaksana

Negeri bernama Pasir Luhur

Tanahnya luas lagi subur

Rakyat teratur hidupnya makmur

Rukun raharja tiada terukur

Raja bernama Darmalaksana

Tampan rupawan elok parasnya

Adil dan jujur penuh wibawa

Gagah perkasa tiada tandingnya.

Isi syair tersebut adalah ….

A.  Bercerita tentang kedamaian dan kerukunan antara rakyat dengan rajanya di negeri Pasir Luhur.

B.  Melukiskan seseorang yang paling berwibawa, gagah berani tiada tertandingi

C.  Mengisahkan sebuah negeri yang sangat rukun, hidup rakyatnya teratur, serta makmur.

D.  Menggambarkan sebuah kerajaan yang dikuasai oleh seorang raja yang gagah perkasa.

LINGKUP MATERI

Puisi Rakyat

MATERI

Isi Syair

INDIKATOR SOAL

Disajikan puisi rakyat (syair), peserta dapat menentukan isi teks tersebut.

Kunci Jawaban

C

.

KARTU SOAL

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Tahun Pelajaran 2020/2021

Nama Sekolah    : SMP kecilnyaaku.com

Kelas                  : VII

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia

Kurikulum        : Kurikulum 2013

Bentuk Soal      : PG

Penyusun          : ….

KOMPETENSI DASAR

3.9 Mengidentifikasi informasi (pesan, rima, dan pilihan kata) dari puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar.

Buku Sumber: Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Kurikulum 2013 Edisi Revisi

[…] Pengetahuan/ Pemahaman […] Aplikasi       [✓] Penalaran

Nomor Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

3

Bacalah dengan saksama bait “Gurindam Dua Belas” berikut!

Jika hendak mengenal orang yang berilmu

Bertanya dan belajar tiada jemu.

Maksud isi “Gurindam Dua Belas” tersebut adalah ….

A. Apabila banyak tanya kepada orang atau belajar sesuatu, hendaklah sampai tuntas.

B. Belajar tentang sesuatu haruslah dipikirkan kebenarannya dan janglah malu untuk menanyakan kebenarannya.

C. Setiap saat kita dapat mengetahui karakter seseorang dengan cara mengamati atau belajar menghayati karakteristiknya.

D. Jika seseorang ingin pintar, haruslah rajin bertanya kepada orang pandai dan berwawasan.

LINGKUP MATERI

Puisi Rakyat

MATERI

Maksud/Pesan Gurindam

INDIKATOR SOAL

Disajikan puisi rakyat (gurindam), peserta dapat menentukan maksud isi teks tersebut.

Kunci Jawaban

D

.

KARTU SOAL

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Tahun Pelajaran 2020/2021

Nama Sekolah    : SMP kecilnyaaku.com

Kelas                  : VII

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia

Kurikulum        : Kurikulum 2013

Bentuk Soal      : PG

Penyusun          : ….

KOMPETENSI DASAR

3.9 Mengidentifikasi informasi (pesan, rima, dan pilihan kata) dari puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar.

Buku Sumber: Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Kurikulum 2013 Edisi Revisi

[…] Pengetahuan/ Pemahaman […] Aplikasi       [✓] Penalaran

Nomor Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

4

Cermatilah teks berikut!

Sungguh indah pintu dipahat

Burung puyuh di atas dahan

Kalau hidup hendak selamat

Taat selalu perintah Tuhan

Kata dipahat sama maknanya dengan ….

A. dibentuk

B. dihias

C. diukir

D. dicetak

LINGKUP MATERI

Puisi Rakyat

MATERI

Makna kata

INDIKATOR SOAL

Disajikan teks pantun, peserta dapat menentukan makna kata teks tersebut.

Kunci Jawaban

C

.

KARTU SOAL

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Tahun Pelajaran 2020/2021

Nama Sekolah    : SMP kecilnyaaku.com

Kelas                  : VII

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia

Kurikulum        : Kurikulum 2013

Bentuk Soal      : PG

Penyusun          : ….

KOMPETENSI DASAR

3.9 Mengidentifikasi informasi (pesan, rima, dan pilihan kata) dari puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar.

Buku Sumber: Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Kurikulum 2013 Edisi Revisi

[…] Pengetahuan/ Pemahaman […] Aplikasi       [✓] Penalaran

Nomor Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

5

Cermatilah teks pantun berikut!

Aduh-aduh si bunga ….(1)

Daunnya lebat seperti ….(2)

Aku sering mendengar ….(3)

Abang punya kekasih …. (4)

Kata yang tepat digunakan untuk melengkapi pantun tersebut adalah …

A. (1) melati, (2) duri, (3) cerita, (4) hati

B. (1) mawar, (2) waru, (3) kabar, (4) baru

C. (1) menur, (2) sapu, (3) suara, (4) pujaan

D. (1) anggrek, (2) hujan, (3) lagu, (4) dayang

LINGKUP MATERI

Puisi Rakyat

MATERI

Diksi

INDIKATOR SOAL

Disajikan teks pantun yang rumpang, peserta dapat melengkapi dengan kata yang berima tepat.

Kunci Jawaban

B

.

KARTU SOAL

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Tahun Pelajaran 2020/2021

Nama Sekolah    : SMP kecilnyaaku.com

Kelas                  : VII

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia

Kurikulum        : Kurikulum 2013

Bentuk Soal      : PG

Penyusun          : ….

KOMPETENSI DASAR

3.9 Mengidentifikasi informasi (pesan, rima, dan pilihan kata) dari puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar.

Buku Sumber: Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Kurikulum 2013 Edisi Revisi

[…] Pengetahuan/ Pemahaman […] Aplikasi       [✓] Penalaran

Nomor Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

6

Bacalah penggalan pantun berikut dengan seksama!

Pulang Sekolah lalu makan

Nasi habis, perut kenyang

Lapang hati, ringan tangan

Kalimat/larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah …

A. Itu tandanya tidak menantang

B. Jangan selalu membeli barang

C. Tidak ada yang akan hilang

D. Pasti engkau disayang orang

LINGKUP MATERI

Puisi Rakyat

MATERI

Rima

INDIKATOR SOAL

Disajikan teks pantun yang rumpang, peserta dapat melengkapi dengan larik yang berima tepat.

Kunci Jawaban

D

.

KARTU SOAL

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Tahun Pelajaran 2020/2021

Nama Sekolah    : SMP kecilnyaaku.com

Kelas                  : VII

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia

Kurikulum        : Kurikulum 2013

Bentuk Soal      : PG

Penyusun          : ….

KOMPETENSI DASAR

3.9 Mengidentifikasi informasi (pesan, rima, dan pilihan kata) dari puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar.

Buku Sumber: Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Kurikulum 2013 Edisi Revisi

[…] Pengetahuan/ Pemahaman […] Aplikasi       [✓] Penalaran

Nomor Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

7

Cermati kedua bait pantun berikut!

Pantun 1

Pagi-pagi menanam kembang

Disiram selalu setiap hari

Ayah ibumu membanting tulang

Buktikan suksesmu di hari nanti

Pantun 2

Ibu pergi membeli baju

Baju dibungkus lalu dibayar

Janganlah engkau kepala batu

Nasihat ibu harus didengar

Pernyataan yang sesuai dengan isi kedua bait pantun tersebut adalah …

A. berisi nasihat kepada seorang anak agar menghargai ibunya

B. menganjurkan kepada seorang anak agar menghargai ibunya

C. menyerukan agar orang tua memperhatikan anak-anaknya

D. menceritakan suka duka seorang ibu karena perilaku anak

LINGKUP MATERI

Puisi Rakyat

MATERI

Isi

INDIKATOR SOAL

Disajikan pantun, peserta dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan kedua bait pantun tersebut.

Kunci Jawaban

A

.

KARTU SOAL

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Tahun Pelajaran 2020/2021

Nama Sekolah    : SMP kecilnyaaku.com

Kelas                  : VII

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia

Kurikulum        : Kurikulum 2013

Bentuk Soal      : PG

Penyusun          : ….

KOMPETENSI DASAR

3.10 Menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar.

Buku Sumber: Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Kurikulum 2013 Edisi Revisi

[…] Pengetahuan/ Pemahaman […] Aplikasi       [✓] Penalaran

Nomor Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

8

Cermati bait pantun berikut!

Ikan nila dimakan berang-berang

Katak hijau melompat ke kiri

Jika berada di rantau orang

Baik-baik membawa diri

Struktur penyajian pantun dua larik sampiran dan dua larik isi pantun adalah ….

A. larik pertama tidak memiliki keterkaitan dengan larik kedua

B. larik ketiga tidak memiliki keterkaitan dengan larik keempat

C. larik pertama dan ketiga tidak mempunyai rima akhir yang sama

D. larik kedua dan keempat mempunyai rima akhir yang sama

LINGKUP MATERI

Puisi Rakyat

MATERI

Struktur Teks Puisi Rakyat

INDIKATOR SOAL

Disajikan puisi rakyat (pantun, syair, atau gurindam), peserta dapat menentukan struktur penyajian pantun yang tepat.

Kunci Jawaban

A

.

KARTU SOAL

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Tahun Pelajaran 2020/2021

Nama Sekolah    : SMP kecilnyaaku.com

Kelas                  : VII

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia

Kurikulum        : Kurikulum 2013

Bentuk Soal      : PG

Penyusun          : ….

KOMPETENSI DASAR

3.10 Menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar.

Buku Sumber: Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Kurikulum 2013 Edisi Revisi

[…] Pengetahuan/ Pemahaman […] Aplikasi       [✓] Penalaran

Nomor Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

9

Cermatilah pantun berikut!

Penghasil batik di Yogyakarta

Penghasil ulos Sumatera Utara

Kalau kamu memiliki cita-cita

Hendaklah mau sedikit sengsara

Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, simpulan pantun tersebut adalah ….

A.  larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat berita. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat.

B.  larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat.

C.  larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat larangan. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan sebab akibat.

D. larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat seru. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan waktu.

LINGKUP MATERI

Puisi Rakyat

MATERI

Simpulan

INDIKATOR SOAL

Disajikan puisi rakyat berupa pantun, peserta menyimpulkan pantun tersebut berdasarkan strukturnya.

Kunci Jawaban

A

Berikutnya: Kartu Soal Teks Fabel

KARTU SOAL

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Tahun Pelajaran 2020/2021

Nama Sekolah    : SMP kecilnyaaku.com

Kelas                  : VII

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia

Kurikulum        : Kurikulum 2013

Bentuk Soal      : PG

Penyusun          : ….

KOMPETENSI DASAR

3.10 Menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar.

Buku Sumber: Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Kurikulum 2013 Edisi Revisi

[…] Pengetahuan/ Pemahaman […] Aplikasi       [✓] Penalaran

Nomor Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

10

Cermati syair berikut!

Perteguh jua alat perahumu

Hasilkan bekal air dan kayu

Dayung pengayuh taruh di situ

Supaya laju perahumu itu

Syair tersebut menggunakan kata penghubung ….

A. syarat

B. sebab

C. akibat

D. tujuan

LINGKUP MATERI

Puisi Rakyat

MATERI

Kata Penghubung Syarat

INDIKATOR SOAL

Disajikan puisi rakyat berupa pantun, peserta menyimpulkan syair yang menggunakan kata penghubung syarat.

Kunci Jawaban

A

Demikian contoh kartu soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII.

Semoga bermanfaat!

Sumber:

Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas VII. Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan RI. Cetakan ke-4, 2017 (Edisi Revisi)

Buku Guru Bahasa Indonesia Kelas VII. Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan RI. Cetakan ke-4, 2017 (Edisi Revisi)

Paket Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2019.

Berita sebelumyaKartu Soal Teks Fabel
Berita berikutnyaContoh Kisi-kisi PAT Bahasa Indonesia Kelas VIII

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here