Daftar Isi: Kajian Tafsir Al-Qur’an Juz Ke-5

0
413

Berikut merupakan Link untuk Kajian Tafsir Al-Qur’an Juz Ke-5

Surah An-Nisaa’ Ayat 24 -147

Diharamkan Menikahi Perempuan yang Bersuami (24)

Selain dari Wanita Mahram, Halal Dikawini (24)

Berikanlah Mas Kawin Kepada Wanita yang Dinikahi (24)

Menerangkan Tentang Menikahi Budak (25)

Makna Bacaan Telah Menjaga Diri dengan Kawin (25)

Hukuman Bagi Budak Jika Melakukan Perbuatan Zina (25)

Bersabar untuk Tidak Mengawini Hamba Sahaya (25)

Menunjukkan Jalan-jalan Kehidupan (26)

Orang-orang yang Mengikuti Hawa Nafsunya (27)

Manusia Diciptakan Bersifat Lemah (28)

Cara Transaksi Jual-beli Atas Dasar Suka Sama Suka (29)

Janganlah Kamu Membunuh Dirimu (29)

Hukuman Bagi yang Berbuat Zalim (30)

Menjauhi Dosa-dosa Besar (31)

Janganlah Iri Hati (32)

Pahala Kaum Pria dan Kaum Wanita Sesuai dengan Hasil Usahanya (32)

‘Ashabah dari Sisa Harta Peninggalan (33)

Tidak Ada Sumpah Pakta dalam Islam (33)

Jika Ada Orang-orang yang Kalian Telah Bersumpah Setia (33)

Kepemimpinan Laki-laki Terhadap Wanita (34)

Wanita-wanita yang Saleh (34)

Wanita-wanita yang Dikhawatirkan Nusyuznya (34)

Jangan Mencari-cari Alasan untuk Menyusahkannya (34)

Hukum-hukum Ketika Terjadi Pertengkaran Suami dan Istri (35)

Sembahlah Allah dan Janganlah Mempersekutukan-Nya (36)

Berbuat Baik kepada Kedua Orang Tua (36)

Berbuat Baik kepada Karib-kerabat, Anak Yatim dan Orang Miskin (36)

Berbuat Baik kepada Tetangga Dekat dan Tetangga Jauh (36)

Hadits yang Menganjurkan Berbuat Baik kepada Tetangga (36)

Berbuat Baik kepada Teman Sejawat (36)

Berbuat Baik kepada Ibnu Sabil (36)

Berbuat Baik kepada Apa yang Kamu Miliki (36)

Allah Tidak Menyukai Orang-orang yang Sombong (36)

Kikir dan Menyuruh Orang Lain Berbuat Kikir (37)

Orang-orang yang Menginfakkan Hartanya Karena Riya (38)

Perintah Berinfak (39)

Keadilan Allah Subhaanahu wa Ta’aala (40)

Ketika Didatangkan Seorang Saksi dari Tiap-tiap Umat (41)

Orang-orang yang Mendurhakai Rasul (42)

Janganlah Mendekati Shalat Ketika dalam Keadaan Mabuk (43)

Asbabun Nuzul Surah An-Nisaa’ Ayat 43

Jangan Menghampiri Masjid Ketika dalam Keadaan Junub (43)

Syariat Tayammum Sebagai Ganti dari Wudhu (43)

Persetubuhan atau Persentuhan ? (43)

Bertayamumlah dengan Tanah yang Suci (43)

Cara Bertayamum (43)

Asbabun Nuzul Pen-tasyri’-an Tayamum (43)

Membeli Kesesatan dengan Petunjuk (44-45)

Mengubah Perkataan dari Tempat-tempatnya (46)

Ancaman Jika Tidak Beriman (47)

Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Syirik (48)

Dalam Keadaan Tidak Mempersekutukan Allah (48)

Dua Perkara yang Memastikan (48)

Meninggal Dunia dalam Keadaan Tidak Mempersekutukan Allah (48)

Dosa Besar yang Paling Berat (48)

Orang-orang yang Menganggap Dirinya Suci (49)

Mengada-adakan Kebohongan Terhadap Allah (50)

Percaya Kepada Jibt dan Thaghut (51)

Orang-orang yang Dilaknat Allah (52)

Sifat Kikir dan Dengki Kepada Manusia (53-55)

Setiap Kali Kulit Hangus, Allah Ganti dengan Kulit yang Lain (56)

Pasangan-pasangan yang Suci (57)

Perintah Menunaikan Amanat (58)

Tugas Pengurusan Ka’bah (58)

Menegakkan Keadilan (58)

Taatilah Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri (59)

Hadits: Taatilah Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri (59)

Jika Berbeda Pendapat Tentang Sesuatu (59)

Sifat Orang-orang Munafik (60-61)

Apabila Ditimpa Suatu Musibah (62)

Perkataan yang Membekas pada Jiwanya (63)

Allah Tidak Mengutus Seorang Rasul Melainkan untuk Ditaati (64)

Keimanan yang Hakiki (65)

Berhukum kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya (65)

Lebih Baik dan Lebih Menguatkan Iman (66-68)

Barang Siapa yang Menaati Allah dan Rasul (69-70)

Latar Belakang Turunnya Surah An-Nisaa’ Ayat 66-70

Keharusan Siap Siaga Terhadap Musuh (71-74)

Dorongan Berjihad, Hakikat Jihad dan Bertempur Biasa (75-76)

Memperbaiki Gambaran Jihad (77)

Di Mana Pun Kamu Berada, Kematian Akan Mendapatkanmu (78)

Kisah Tentang Raja Al-Hadar (78)

Semuanya Datang dari Sisi Allah (78)

Apa Pun yang Diperoleh, Adalah dari Sisi Allah (79)

Penekanan untuk Menaati Rasulullah Saw. (80)

Bertawakallah kepada Allah (81)

Sekiranya Al-Qu’ran Itu Bukan dari Allah (82)

Sekiranya Bukan Karena Karunia dan Rahmat Allah (83)

Kewajiban Berperang dan Beberapa Adab-adabnya (84)

Hukum Tentang Syafaat dalam Hal yang Baik dan yang Buruk (85)

Hukum Mengucapkan Salam (86)

Pengumpulan Manusia pada Hari Kiamat (87)

Bermu’amalah dengan Orang-orang Munafik (88)

Larangan Bersikap Lunak dalam Bermu’amalah (89)

Arahan dalam Melakukan Mu’amalah (90)

Berpura-pura Beriman di Hadapanmu (91)

Hukum Pembunuhan yang Dilakukan Secara Tidak Sengaja (92)

Hukum Pembunuhan yang Dilakukan Secara Sengaja (93)

Perintah Agar Teliti Mengambil Suatu Tindakan (94)

Kedudukan Para Mujahid Fii Sabilillah (95)

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (96)

Disyariatkan Berhijrah untuk Dapat Menjalankan Agama (97)

Orang-orang yang Memiliki Uzur dalam Berhijrah (98-99)

Tempat Hijrah yang Luas dan Rezeki yang Banyak (100)

Balasan Berhijrah (100)

Syariat Mengqashar Shalat ketika Safar (101)

Hadit-hadits Tentang Shalat dalam Perjalanan (101)

Penjelasan Tentang Cara Shalat Khauf (102)

Perihal Shalat Khauf (102)

Jika Mendapat Sesuatu Kesusahan (102)

Banyak Berzikir Sesudah Mengerjakan Shalat Khauf (103)

Perintah Allah kepada Kaum Mukmin Agar Tidak Lemah (104)

Prinsip-prinsip Tentang Keadilan dan Menegakkan Kebenaran (105)

Mohonlah Ampun kepada Allah (106)

Allah Tidak Menyukai Orang-orang yang Selalu Berkhianat (107)

Tidak Dapat Bersembunyi dari Allah (108)

Berdebat untuk Membela dalam Kehidupan Dunia (109)

Ajakan untuk Bertobat dan Beristighfar (110)

Mengerjakan Dosa, Maka Mengerjakannya untuk Kesusahan Dirinya Sendiri (111)

Melemparkan Tuduhan Kesalahan atau Dosa kepada Orang Lain (112)

Karunia Allah Subhaanahu wa Ta’aala kepada Rasul-Nya (113)

Berbisik yang Utama dan Bermanfaat (114)

Hukuman bagi Orang yang Menyelisih Rasulullah Saw. (115)

Allah tidak Mengampuni Dosa Syirk (116)

Yang Mereka Sembah Selain Allah (117)

Yang Dilaknati Allah (118)

Angan-angan yang Ditimbulkan oleh Setan (119)

Memberikan Janji-janji dan Membangkitkan Angan-angan Kosong (120-121)

Keadaan yang Dialami oleh Orang-orang yang Berbahagia (122)

Pahala Itu Bukanlah Menurut Angan-angan (123)

Agama itu Bukanlah Hanya Sebagai Hiasan (123)

Siapa yang Mengerjakan Kejahatan (123)

Musibah yang Menimpa Diri Hamba yang Mukmin (123)

Pahala yang Mengerjakan Amal Saleh (124)

Ikhlas Tunduk kepada Allah (125)

Allah Mengambil Ibrahim Menjadi Kesayangan-Nya (125)

Allah Meliputi Segala Sesuatu (126)

Fatwa Tentang Perempuan (127)

Mengadakan Islah Antara Suami dan Istri (128)

Kondisi yang Dialami oleh Sepasang Suami Istri (128)

Khawatir Akan Sikap Tidak Acuh Suami (128)

Pentingnya Bersikap Adil dalam Poligami (129)

Masalah Keadaan Perceraian (130)

Wasiat Allah kepada Generasi Terdahulu dan Yang Kemudian (131-132)

Kemudian Dia Datangkan Umat yang Lain (133)

Ada Balasan di Dunia dan di Akhirat (134)

Perintah Berbuat Adil dalam Masalah Hukum (135)

Ayat yang Menerangkan Rukun Iman (136)

Beriman Lalu Kafir, Beriman Lagi Kamudian Kafir Lagi (137)

Ayat yang Berhubungan dengan Kaum Munafikin (138-139)

Jangan Duduk Bersama Orang yang Mengolok-olokkan Al-Qu’ran (140)

Mereka Selalu Mengintai Kehancuran (141)

Penipuan yang Hendak Dilakukan Orang-orang Munafik (142)

Ragu-ragunya Orang-orang Munafik (143)

Perumpamaan Orang Munafik (143)

Orang-orang Munafik Adalah Orang yang Paling Berbahaya (144-145)

Tidak Diterimanya Tobat Kecuali dengan Syarat-syaratnya (146)

Allah Tidak Akan Menyiksa, Jika Bersyukur dan Beriman (147)

Indeks 

 

 

Berita sebelumyaHukum Mengucapkan Kata-kata Buruk
Berita berikutnyaAllah Tidak Akan Menyiksa, Jika Bersyukur dan Beriman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here