Kajian Tafsir Al-Qur’an Juz Ke-7 Lengkap

0
257

Berikut merupakan Link untuk Kajian Tafsir Al-Qur’an Juz Ke-7

Surah Al-Maa'idah Ayat 83 - 120

Sadar Atas Kebenaran Al-Qur’an dan Nabi Muhammad Saw. (83)

Balasan Bagi Orang-orang yang Berbuat Kebaikan (84-86)

Larangan Mengharamkan yang Baik-baik (87)

Yang Baik-baik yang Telah Allah Halalkan (87)

Janganlah Melampaui Batas (87)

Makanlah Rezeki yang Halal dan Baik (88)

Penjelasan Tentang Hukum Sumpah (89)

Kafarat Melanggar Sumpah (89)

Memberi Makan Sepuluh Orang Miskin (89)

Memberi Pakaian (89)

Memerdekakan Seorang Budak (89)

Menjaga Sumpah (89)

Haramnya Khamr, Judi, Berkurban untuk Berhala dan Mengundi Nasib (90)

Dengan Minuman Keras dan Judi (91)

Taatlah Kepada Allah dan Kepada Rasul-Nya (92-93)

Hadits-hadits yang Menyebutkan Pengharaman Khamr (90-93)

Masalah Menjual Khamr (90-93)

Mereka Tidak Meminum Khamr Lagi (90-93)

Khamr Dilaknat Atas Sepuluh Segi (90-93)

Sebelum Khamr Diharamkan (90-93)

Ketika Ayat yang Mengharamkan Khamr Diturunkan (90-93)

Meninggalkan Shalat Karena Mabuk (90-93)

Setiap yang Memabukkan Adalah Khamr (90-93)

Tidak Sekali-kali Khamr Dapat Berkumpul dengan Iman (90-93)

Hukum Berburu di Tanah Haram (94)

Jangan Membunuh Hewan Buruan ketika Sedang Ihram (95)

Berburu di Tanah Haram (95)

Mengganti dengan Hewan Ternak yang Sepadan (95)

Memberi Makan kepada Orang-orang Miskin atau Berpuasa (95)

Allah Maha Perkasa Lagi Memiliki Kekuasaan untuk Menyiksa (95)

Makanan yang Berasal dari Laut (96)

Iring-iringan Sejumlah Besar Belalang (96)

Menangkap Hewan Buruan Darat Selama Berihram (96)

Hikmah Ilahi Menjadikan Ka’bah Sebagai Rumah Suci (97-99)

Tidaklah Sama yang Buruk dengan yang Baik (100)

Bertanya Tentang Hal yang Tidak Bermanfaat (101)

Bertanya yang Menyebabkan Timbulnya Kesusahan (101)

Bertanya Ketika Al-Qur’an Diturunkan (101)

Menanyakan Hal-hal Serupa (102)

Bahiirah, Saaibah, Washiilah dan Haam (103)

Hadits yang Berhubungan dengan Bahiirah, Saaibah, Washiilah dan Haam (103)

Peraturan Jahiliah dalam Masalah Ternak dan Lain-lainnya (103)

Kesesatan Kaum Jahiliyah (104)

Berpegang dengan Hidayah Allah (105)

Jaga Diri (105)

Hukum-hukum Wasiat (106)

Wasiat dengan Persaksian Jika Sedang dalam Perjalanan (106)

Mengadakan Saksi (107)

Jika Diketahui Bahwa Saksi Berbuat Dosa (107)

Kesaksian (107)

Masalah Berwasiat di Saat Menjelang Kematian(107)

Menyumpah Saksi (108)

Ketika Allah Mengumpulkan Para Rasul (109)

Mukjizat yang Allah Berikan kepada ‘Isa ‘Alaihis Salam (110)

Pengikut-pengikutnya yang Setia (111)

Kisah Al-Maa’idah (112-113)

Hidangan dari Langit (114-115)

Kisah-kisah yang Diriwayatkan dari Ulama Salaf (112-115)

Turunnya Maidah Kepada Kaum Hawariyyin (112-115)

Hidangan Itu Bukan untuk Orang-orang Kaya (112-115)

Khitab Allah yang Ditujukan Kepada Hamba dan Rasul-Nya (116)

Dia Yang Maha Menyaksikan Atas Segala Sesuatu (117)

Mengembalikan Segala Sesuatunya Kepada Kehendak Allah (118)

Saat Orang yang Benar Memperoleh Manfaat dari Kebenarannya (119)

Dia Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu (120)

Surah Al-An'aam Ayat 1 - 110

Menjadikan Gelap dan Terang (1)

Batas Waktu Tertentu yang Hanya Diketahui oleh-Nya (2)

Dia Mengetahui Apa yang Kamu Rahasiakan dan Apa yang Kamu Nyatakan (3)

Sikap Mereka terhadap Al-Qur’an (4-5)

Karena Dosa-dosa Mereka Sendiri (6)

Meskipun Sudah Jelas Kebenarannya (7)

Penentangan Terhadap Perkara yang Hak (8)

Tetap Ragu Sebagaimana Kini Mereka Ragu (9)

Jelajahi Bumi (10-11)

Milik Siapakah Apa yang di Langit dan di Bumi? (12)

Segala Apa yang Ada pada Malam dan Siang Hari (13)

Menjadi Orang yang Pertama Berserah Diri (14)

Rahmat-Nya yang Luas kepada Hamba-hamba-Nya (15-16)

Tindakan-Nya dalam Kerajaan-Nya (17-18)

Mengangkat Kesaksian (19)

Kesaksian Terhadap Kerasulan Muhammad Saw. (20)

Siapakah yang Lebih Zalim? (21)

Berbohong Terhadap Diri Sendiri (22-24)

Tutupan di Atas Hati (25)

Sikap Orang-orang yang Mengingkari Al-Qur’an (26)

Berharap untuk Dikembalikan Lagi ke Alam Dunia (27)

Tentu Mereka Akan Mengulang Kembali (28)

Peristiwa yang Mengharukan (29-30)

Kerugian Orang-orang yang Mendustakan Pada Hari Itu (31)

Nilai Kehidupan Dunia (32)

Mengingkari Ayat-ayat Allah (33)

Bersabar Terhadap Pendustaan dan Penganiayaan (34)

Sekiranya Allah Menghendaki (35)

Hanya Orang yang Mendengar Sajalah yang Mematuhi Seruan (36)

Allah Berkuasa Menurunkan Suatu Mukjizat (37)

Tidak Ada Seekor Binatang Pun yang Ada di Bumi (38)

Al-Qur’an Adalah Cahaya dan Penyembuh (39)

Ketika Mendapatkan Kesusahan (40-41)

Cobaan Berupa Kemelaratan dan Kesengsaraan (42-43)

Hikmah Diberikan Cobaan (44-45)

Jika Allah Mencabut Pendengaran dan Penglihatan (46)

Jika Siksaan Allah Sampai kepadamu Secara Tiba-tiba (47)

Memberi Kabar Gembira dan Memberi Peringatan (48)

Selalu Berbuat Fasik (49)

Tugas Rasul ﷺ Adalah Menyampaikan (50)

Berilah Peringatan dengan Al-Qur’an (51)

Mereka Mengharapkan Keridhaan-Nya (52)

Bermu’amalah dengan Kaum Dhu’afa (53)

Salaamun ‘Alaikum [Selamat Sejahtera Untuk Kamu] (54)

Agar Terlihat Jelas Jalan Orang-orang yang Saleh (55)

Dilarang Menyembah Selain kepada Allah (56)

Memerintah dan Menetapkan Adalah Hak Allah (57)

Keputusan Mengenai Azab (58)

Kunci-kunci Semua yang Gaib (59)

Dialah yang Menidurkan Kamu di Malam Hari (60)

Penguasa Mutlak Atas Semua Hamba-Nya (61)

Segala Hukum pada Hari Itu ada Pada-Nya (62)

Bencana di Darat dan di Laut (63-64)

Dialah yang Berkuasa Mengirimkan Azab (65)

Azab dari Atas atau dari Bawah kaki (65)

Golongan-golongan yang Saling Bertentangan (65)

Merasakan Keganasan Sebagian yang Lain (65)

Allah Telah Melindungi Umat Nabi Muhammad Saw. (65)

Kebingungan dalam Golongan-golongan (65)

Azab Itu Benar Adanya (66)

Setiap Berita yang Dibawa oleh Rasul Ada Waktu Terjadinya (67)

Menjauhi Majlis Orang-orang yang Mengolok-olokkan Firman-Nya (68)

Berkewajiban Mengingatkan Agar Bertakwa (69)

Agar Tidak Terjerumus ke Dalam Neraka (70)

Bersandar kepada Selain Allah (71)

Shalat Serta Bertakwa Kepada-Nya (72)

Dialah yang Menciptakan Langit dan Bumi dengan Hak (73)

Segala Kekuasaan pada Waktu Sangkakala Ditiup (73)

Menangis Hingga Air Mata Kering (73)

Memutuskan Peradilan di Antara Makhluk-Nya (73)

Syafaat (73)

Cara Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam Mengajak Kaumnya (74)

Memperlihatkan Kerajaan Langit dan Bumi (75)

Inikah Tuhanku? (76-78)

Aku Hadapkan Wajahku kepada Allah (79)

Cara Berdialog dengan Orang Lain (80)

Teguhnya Orang-orang yang Berada di Atas Kebenaran (81)

Dua Syarat untuk Mewujudkan Kemanan di Dunia dan Akhirat (82)

Hujah-Nya, yang Allah Berikan kepada Ibrahim (83)

Rombongan Para Nabi (84-86)

Derajat Sebagian dari Nenek Moyang Mereka (87-88)

Mereka yang Telah Allah Berikan Kitab, Hikmah dan Kenabian (89-90)

Bantahan Kepada Orang-orang yang Mengingkari Kenabian (91)

Al-Qur’an, Kitab yang Penuh Berkah (92)

Kesakitan Sakaratul Maut (93)

Terputusnya Hubungan dan Nasab pada Hari Kiamat (94)

Allah yang Menumbuhkan Butir [Padi-padian] dan Biji [kurma] (95)

Dia Menyingsingkan Pagi dan Menjadikan Malam untuk Beristirahat (96)

Dialah yang Menjadikan Bintang-bintang Bagimu (97)

Dialah yang Menciptakan Kamu dari Diri yang Satu (98)

Dia Tumbuhkan dengan Air Itu Segala Macam Tumbuh-tumbuhan (99)

Menjadikan Jin Sebagai Sekutu Allah (100)

Pencipta Langit dan Bumi (101)

Penguatan Terhadap Keesaan Allah (102)

Dia Tidak Dapat Dicapai oleh Penglihatan Mata (103)

Ilmu Mereka Tidak Dapat Meliputi-Nya (103)

Siapa Melihat Kebenaran, Maka Manfaatnya Bagi Dirinya Sendiri (104)

Allah Menjelaskan Berulang-ulang Ayat-ayat-Nya (105)

Pentingnya Mengikuti Al-Qur’an (106-107)

Larangan Memaki Sembahan Selain Allah (108)

Mukjizat-mukjizat Itu Hanya Ada pada Sisi Allah (109)

Di Tangan-Nya Hati Para Hamba-Nya (110)

Halaman Indeks

 

 

Berita sebelumyaMereka Tidak Akan Beriman
Berita berikutnyaDi Tangan-Nya Hati Para Hamba-Nya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here