Catatan Kesusastraan Dekade Pujangga Lama

0
35

Karya sastra yang dihasilkan sebelum abad ke-20 diklasifikasikan ke dalam dekade Pujangga lama.

 

Ke-20

Sebelum abad itu

Karya sastra Indonesia

Zamannya Pujangga lama

Syair, pantun, gurindam hikayat

Mendominasi karya sastra Nusantara

Budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam

Meliputi pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya

Hamzah Fansuri penulis ternama angkatan Pujangga Lama

Beliau adalah cendekiawan, ulama, dan budayawan

Yang meletakkan dasar-dasar puitika estetika

 Puisinya mencerminkan pergulatan penyair

Pengembaraan spiritualnya

Melahirkan gagasan tasawuf

Aliran wujuddiyah dalam karya

Anak dagang, anak jamu, anak datu

Orang uryani, ungkas quddusi, anak ratu

Sebagai tanda kesufiannya dalam bait syair

Karangan lainnya yang berbentuk kitab ilmiah

Asfarul ‘arifin fi bayaani ‘ilmis suluki wa tauhid

Syarbul ‘asyiqiin, Al-Muhtadi, Ruba’i Hamzah al-Fansuri

Pengucapan puitiknya:

Hamzah Fansuri terlalu karam

Ke dalam laut yang maha dalam

Berhenti angin ombaknya padam

Menjadi sultan pada kedua laman

Tokoh sufi lainnya

Syamsuddin Sumatrani namanya

Beliau sebagai murid Hamzah Fansuri

dengan

Syarah Ruba’i Hamzah Fansuri

Dan Syarah Syair Ikan Tongkol

Dijumpai pula karya tulisnya

Mir’at al-Mu’minin

Jawhar al-Haqa’iq

Nur al-Daqa’iq

Thariq al-Salikin

Kitab al-Harakah

Mir’at al-Iman atau Kitab Bahr al-Nur

Pujangga seangkatan Hamzah Fansuri

Yang menentang aliran wujuddiyah

Syeikh Nurruddin Ar-Raniri

Beberapa kitab karyanya:

Hill al-Zhill

Syifa’u’l-Qulub

Kaifiyat al-Shalat

Tibyan fi ma’rifat al-Adyan

Aina’l-‘Alam qabl an Yukhlaq

Ba’du Khalg al-samawat wa’l-Ardh

Hidayat al-Iman bi Fadhli’l-Manaan

Jawahir al-‘ulum fi Kasyfi’l-Ma’lum

 ‘Ain al-Jawad fi Bayan Wahdat al-Wujud

Shawarim al- Shiddiq li Qath’I al-Zindiq

Asral an-Insan fi Ma’rifat al-Ruh wa al-Rahman

Rahiq al-Muhammadiyyah fi Thariq al-Shufiyyah

Awdhah al-Sabil laisan li Abathil al-Mulhiddin Ta’wil

Bustanus al-Shalathin fi dzikr al-Awwalin Wa’l-Akhirin

Al-Lama’an fi Takfir Man Qala bi Khalg al-Qur-an

Durrat al-faraid bi Syarh al-‘Aqaid an Nasafiyah

Al-Fat-hu’l-Wadud fi Bayan Wahdat al-Wujud

Hidayat al-habib fi al Targhib wa’l-Tarhib

Akhbar al-Akhirah fi Ahwal al-Qiyamah

Nubdzah fi da’wa al-zhill ma’a shahibihi

‘Aqa’id al-Shufiyyat al-Muwahhiddin

Hujjat al-Shiddiq li daf’I al-Zindiq

Al-Fat-hu’l-Mubin ‘a’l-Mulhiddin

Ma’u’l Hayat li Ahl al-Mamat

‘Alaqat Allah bi’l-‘Alam

Latha’if al-Asrar

Syadar al-Mazid

Yang terkenal arah gagasannya selalu praktis

Syeh Abdul Rauf Singkel namanya

Dipanggil juga Syeh Kuala

Dengan bebarapa karyanya

Umdat al-Muhtajin ila Suluk Maslak al-Mufradin

Tarjuman al-Mustafid bi al-Jawy

Sullam al-Mustafiddin

Kifayat al-Muhtajin

Majmu al-Masa‘il

Syam al-Ma‘rifat

Bayan al-Arkan

Syair Makrifat

Bayan Tajilli

Tafsir Baidhawi

Daka‘ik al-Huruf

Bidayah al-Baligah

Piagam tentang Zikir

Al-Mawa‘iz al-Ba‘diah

Al-Tareqat al-Syattariyah

Tanbih al-Masyi al-Mansub ila Tariq al-Qusyasyi

Karya Raja Ali Haji

Tuhfat al-Nafis

Syair Siti Shianah

Syair Abdul Muluk

Syair Hukum Nikah

Syair Suluh Pegawai

Gurindam Dua Belas

Syair Sultan Abdul Muluk

Masa Abdullah bin Abdulkadir Munsyi

Tokoh pembaharu sastra Melayu

Berbahasa dengan lancar

Seperti dalam karyanya

Hikayat Abdullah

Syair Perihal Singapura Dimakan Api

Kisah Pelayaran Abdullah ke Negeri Jeddah

Kisah Pelayaran Abdullah dari Singapura ke Kelantan

Bukhari Al-Jauhari

Karyanya Tajus salatin

Sedang Tun Muhammad Sri Lanang

Dengan Karya Sulalatu’s Salatin

Karya Pujangga Lama lainnya

Hikayat Aceh

Hikayat Kadirun

Hikayat Djahidin

Hikayat Abdullah

Hikayat Sri Rama

Hikayat Hang Tuah

Hikayat Masydulhak

Hikayat Pandawa Jaya

Hikayat Amir Hamzah

Hikayat Tjendera Hasan

Hikayat Bayan Budiman

Hikayat Pandja Tanderan

Hikayat Andaken Penurat

Hikayat Kalila dan Damina

Hikayat Iskandar Zulkarnain

Hikayat Putri Djohar Manikam

Cerita Nyi Paina

Cerita Siti Aisyah

Cerita Nyai Sarikem

Kisah Pelayaran ke Makassar

Kisah Perjalanan Nakhoda Bontekoe

Kisah Pelayaran ke Pulau Kalimantan

Pada karya-karya tersebut

Umumnya berbahasa Melayu

Bahasa Arab pun ikut berpengaruh

Ciri Karya Sastra Pujangga Lama

Sifat khasnya yang didakstis

Corak tema-temanya

Agama dan kepercayaan

Meliputi tahta-tahta kerajaan

Sejalan masyarakat tradisional konservatif

Demikian, semoga dapat menambah wawasan dalam khazanah kesusastraan Indonesia.

.

««««« berliterasi «««««                        ««««« bersastra «««««

Sumber:

Aminudin.2015. Apresiasi Karya Sastra. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.

K.S, Yudiono. 2010. Pengantar Sejarah Sastra Indonesia. Jakarta: PT Grasindo

Mahayana, Maman. S. 2007. Ekstrinsikalitas Sastra Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Redaksi PM.2012. Sastra Indonesia Paling Lengkap. Depok. Pustaka Makmur

Rosidi, Ajip. 1991. Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia. Bandung, Binacipta.

Leave a Reply

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here