Asas Keimanan, Akhlak, Perasaan Keislaman

0
421

Asas-asas berikut ini merupakan Pemikiran

K.H.U. Abdurrahman (Alm.)

Pendiri Pesantren Cikoneng Th. 1930

Asas Kaimanan Islam

Ngimankeun kana susunan syari’at tegesna ngimankeun kana ayana Gusti Alloh sabagi Raja nu geus ngabentuk langit sabagi karatonna, malaikat ponggawana, Kitab Suci Maklumatna, rosul utusannana, ka’bah tuguna, manusa abdina, barzah rawatan samentara, poe akhir poe pangadilannana, naraka buangannana, jannah pangsiunannana.

(Mengimani kepada susunan syari’at yaitu, mengimani kepada adanya Allah SWT sebagai raja yang telah membentuk langit sebagai istana-Nya, Malaikat sebagai tentara-Nya. Kitab suci sebagi Maklumat-Nya. Rasul sebagai utusan-Nya. Ka’bah sebagai tugu-Nya. Manusia sebagai hamba-Nya. Barzah sebagai tempat sementara. Hari akhir hari pengadilan. Neraka tempat pembuangan. Surga tempat pensiunan).

.

Ngimankeun kana susunan hakekat tegesna ngimankeun kana ayana Gusti Alloh sabagi anu nyiptakeun, nu ngatur, nu ngolah, nu ngabawah ieu alam, jeung nu ngabentuk papasten nu dirasiakeun ku Mantena.

(Mengimani kepada susunan hakikat yaitu, mengimanai kepada adanya Allah SWT. Sebagai Pencipta, Pengatur, Pengolah, Yang Membawahi alam ini. Dan Yang Membentuk qodo dan qodar yang dirahasiakan oleh-Nya).

.

Asas Akhlak Kaislaman

Syahadat sabagi sumpah tunduk kana karajaan Gusti Allah di bawah tuntunan jeung pituduh kangjeng Nabi Muhammad SAW.

(Syahadat sebagai sumpah tunduk kepada kerajaan Allah SWT di bawah pedoman dan petunjuk Nabi Muhammad SAW).

.

Shalat sabagi sembah ka Gusti Allah. Zakat sabagi pembaktian ku ngaluarkeun rizki. Puasa sabagi pembaktian ku ngalakonan mengkek hawa nafsu. Haji pembaktian ku ngajarahan tugu Gusti Allah.

(Shalat sebagai sembah kepada Allah. Zakat sebagai pembaktian dengan mengeluarkan rizki. Puasa sebagai pembaktian dengan menahan hawa nafsu. Haji dengan menjiarahi Tugu Allah SWT).

.

Asas Perasaan Kaislaman

Ngarasa ka Gusti Allah kayakaya moncongok atawa ku Gusti Allah diponcongok, ngarasa barjah poe akhir dihareupeun.

(Merasa kepada Allah seperti melihat atau oleh Allah merasa dilihat, merasa barzah hari akhir berada dihadapan).

.

Asas Kapercayaan Amal Islam

Panceg sandaran (Nyandar kana maklumat Gusti Allah atawa pituduh Rasulullah)

Panceg pasangan (pasangkeun batin sabagi nu boga lalakon lahirna dibawa ku batin)

Panceg pandangan (mandang mardotillah).

.

(Tegak sandaran (Nyandar kepada maklumat Allah SWT. Atau petunjuk Rasulullah)

Tegak pasangan (memasangkan batin sebagai pelaku utama, lahirnya dibawa oleh batin)

Tegak pandangan (memandang mardotilah)).

(Kesimpulan dari ayat-ayat dan hadis shohih).

.

««««« menu «««««